Gå til hovedinnholdet

Bruksvilkår

VENNLIGST LES NØYE GJENNOM FØLGENDE BRUKSVILKÅR SOM GJELDER FOR ALLE SOM BESØKER NETTSTEDET.

www.cslbehring.no ("nettstedet") er et nettsted som driftes av CSL Behring AB, et selskap registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556530-1974 og kontoradresse: Berga Backe 2, 182 17 Danderyd ("CSL Behring"). Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene i den nyeste versjonen av disse bruksvilkårene. Les vår personvernreglene for å forstå hvordan dine personopplysninger kan brukes og utleveres av CSL Behring. Med unntak av det som er skrevet på andre ansvarserklæringer, policyer, bruksvilkår eller andre erklæringer på dette nettstedet, er disse bruksvilkårene og personvernpolicyen den fullstendige avtalen mellom deg og CSL Behring med hensyn til din bruk av dette nettstedet. Du kan imidlertid være underlagt ytterligere vilkår som kan gjelde når du får tilgang til bestemte tjenester eller materiale på visse områder på dette nettstedet, eller ved å følge en lenke fra dette nettstedet til andre nettsteder. (Du bør lese gjennom og ta hensyn til bruksvilkårene og personvernpolicyene til slike nettsider separat og i tillegg til bruksvilkårene og personvernpolicyen fra CSL Behring.)
CSL Behring forbeholder seg retten til å gjøre tilføyelser til, slettinger eller endringer av disse bruksvilkårene når som helst uten forvarsel. Din bruk av dette nettstedet utgjør din godkjenning av denne rettigheten. Dato for siste oppdatering er angitt nederst i disse bruksvilkårene.


Informasjon om nettstedet

Dette nettstedet gir deg innsikt i CSL Behring, dets verdensomspennende datterselskaper og relatert bransjeinformasjon. For å gjøre det lettere å bruke dette nettstedet, gir vi deg skreddersydd informasjon avhengig av formålet med ditt respektive besøk, enten det er som pasient, helsepersonell, investor eller eventuell ansatt.
VÆR OPPMERKSOM PÅ AT INGEN INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET ER GITT MED INTENSJON OM Å GI MEDISINSKE RÅD ELLER VEILEDNING FOR RIKTIG BRUK AV PRODUKTER FRA CSL BEHRING, OG SKAL HELLER IKKE BLI OPPFATTET SLIK.
Informasjonen som CSL Behring presenterer på dette nettstedet er bare til opplæringsrelaterte formål og generell opplysning. Denne informasjonen er ikke ment som en erstatning for råd, behandling eller anbefalinger fra helsepersonell. Det er viktig å følge råd fra legen din og annet helsepersonell om dine individuelle medisinske og helsebehov. Rådfør deg med lege eller annet helsepersonell før du bruker et legemiddelprodukt som omtales på dette nettstedet. CSL Behring driver ikke med medisinsk rådgivning eller tjenester.

Bruksområde
Med unntak av våre besøkeres nedlasting av sporadiske kopier av dette nettstedet for informasjonsrelaterte, ikke-kommersielle formål, eller når annet er fastsatt av obligatorisk lov, skal ikke noe innhold på dette nettstedet kopieres, lastes ned eller lagres for noe annet formål. Slikt innhold skal heller ikke formidles til andre parter eller for andre formål uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra CSL Behring. CSL Behring beholder til enhver tid retten til, uten forvarsel, og med eller uten grunn, å begrense eller avslutte en besøkendes bruk av eller tilgang til dette nettstedet.

Tillit til publisert informasjon
CSL Behring anstrenger seg for å holde dette nettstedet oppdatert og kan endre innholdet når som helst. Innholdet på dette nettstedet legges imidlertid fram "som det er" og "slik det er tilgjengelig". CSL Behring gir ingen fremstillinger eller garantier angående dette nettstedet og dets innhold når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller pålitelighet, eller at bruken av dette nettstedet vil være feilfri. Brukerne er ansvarlig for verifiseringen av all informasjon før han/hun stoler på slik informasjon, og brukeren av dette nettstedet må selv påta seg risikoen for bruken av det. Brukerne er også ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at innhold som er innhentet er virusfritt, og CSL Behring vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av et tjenestenektangrep, eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller annet rettighetsbeskyttet materiale på grunn av din bruk av nettstedet eller av nedlasting av materiale lagt ut på dette, eller på et nettsted knyttet til dette.

Begrensning av ansvar
I den grad loven tillater det utelukker CSL Behring, andre medlemmer av CSL Behrings gruppe av selskaper og tredjeparter som er knyttet til oss herved:
Alle vilkår, garantier og andre vilkår, som ellers kan være underforstått ved lov.
Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller derav følgende tap eller skade påført en bruker i forbindelse med nettstedet, eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke, eller resultater av bruk av nettstedet, nettsteder knyttet til dette og eventuelle materialer lagt ut på dette, inkludert, uten å begrense ansvar for:
tap av inntekt eller utbytte;
tap av forretningsvirksomhet;
tap av fortjeneste eller kontrakter;
tap av forventede besparelser;
tap av data;
tap av goodwill;
sløst administrasjon eller kontortid;
og for andre tap eller skader av noe slag, som oppstår fra og enten er forårsaket av uaktsomhet, kontraktsbrudd eller på annen måte – selv om det er forutsigbart – forutsatt at denne tilstanden ikke skal hindre krav om tap av eller skade på din materielle eiendom, eller andre direkte økonomiske tap som ikke er utelukket av noen av kategoriene beskrevet ovenfor.
Dette påvirker ikke CSL Behrings ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, eller CSL Behrings ansvar for svik eller uriktig fremstilling av en grunnleggende sak, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

Lenker til andre nettsteder
For våre besøkendes bekvemmelighet, stiller CSL Behring lenker til andre nettsteder til rådighet. Noen lenker på dette nettstedet fører imidlertid til ressurser som befinner seg på servere som vedlikeholdes av tredjeparter som CSL Behring ikke har noen kontroll over. CSL Behring er ikke ansvarlig for tredjepartsinnhold eller konsekvensene av en av våre besøkeres bruk av slikt innhold, og derfor må den som besøker slike nettsteder selv påta seg risikoen for tilgangen til og bruken av slike nettsteder. Slike lenker innebærer ikke og skal ikke innebære CSL Behrings godkjenning av materialer på noe annet nettsted. CSL Behring fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar med hensyn til tilgangen til slike nettsteder.

Skadesløshet
Besøkende som bryter noen av vilkårene i disse bruksvilkårene, eller på annen måte misbruker dette nettstedet, skal erstatte og holde CSL Behring (deriblant ledere, direktører, ansatte, agenter og rettighetshavere) skadesløs fra ethvert ansvar som oppstår fra, eller på annen måte er relatert til slike brudd og/eller misbruk, inkludert, men ikke begrenset til utgifter, kostnader og advokathonorarer.

Ekspertråd eller uttalelse
Som en nyttig ressurs for våre besøkende kan denne nettsiden inneholde ekspertuttalelser. Informasjon på dette nettstedet som kan identifiseres som ekspertuttalelser, eller tilgang fra dette nettstedet ved hyperkobling, representerer meningene til disse respektive ekspertene, og samsvarer ikke nødvendigvis med CSL Behrings meninger. Slike eksperter er ikke ansatt i CSL Behring og får ikke noen kompensasjon fra CSL Behring for bruken av sine uttalelser. CSL Behring bifaller ikke, og er ikke ansvarlig for, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen eller meningene som er fremsatt i slike materialer. Vær oppmerksom på at ekspertuttalelser bare reflekterer det personlige synspunktet til den eksperten – ikke i noe tilfelle skal den betraktes som CSL Behrings oppfatning eller ansvar.

Landspesifikk produktinformasjon
CSL Behring gir informasjon med hensyn til dets globale og lokale farmasøytiske virksomhet, som kanskje ikke er relevant for alle besøkende på verdensbasis. Varemerker som brukes for bestemte produkter, kan for eksempel variere fra land til land. Videre kan regulerende myndigheter i enkelte land godkjenne produkter for salg med ulike henvisninger, dosering og restriksjoner. Hvis produktene, planene og tjenestene fra CSL Behring omtalt på dette nettstedet, ikke er tilgjengelig i landet ditt, innebærer ikke enhver slik henvisning at CSL Behring har til hensikt å introdusere disse produktene, planene eller tjenestene i landet ditt. Rådfør deg med din lokale kontaktperson i CSL Behring eller legen din for mer informasjon om tilgjengeligheten av våre produkter i landet ditt. På grunn av lover som er spesifikke for ulike jurisdiksjoner, er det mulig vi ikke er i stand til å gi alle besøkende informasjon om våre reseptbelagte legemidler. CSL Behring har først og fremst til hensikt å fremlegge landspesifikk produktinformasjon til helsepersonell og, bare der det er tillatt, til allmennheten.

Informasjon som anses som ikke-konfidensiell
Med mindre annet er oppgitt i vår personvernpolicy, skal all kommunikasjon fra deg til CSL Behring via dette nettstedet anses som ikke-konfidensiell og ikke-rettighetsbeskyttet. Med forbehold om gjeldende lover, skal CSL Behring være fri til å bruke slik informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, ideer, begreper, kunnskap eller teknikker, som finnes i slik kommunikasjon for ethvert formål, uten kompensasjon til deg og uten å identifisere kilden, og du gir CSL Behring en ugjenkallelig rett til å kopiere, endre, publisere, utføre, overføre og vise slik informasjon via alle medier i samsvar med disse bruksvilkårene. Du samtykker i at all kommunikasjon fra deg til CSL Behring vil bli sendt eller gitt på annen måte til CSL Behring i samsvar med gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, innhenting av nødvendige samtykker eller autorisasjoner fra individer før sending av helserelatert eller annen personlig informasjon.

Immaterielle rettigheter
Vær oppmerksom på at det er CSL Behrings policy å håndheve sine immaterielle rettigheter i den ytterste utstrekning, slik det er angitt i gjeldende lover, inkludert strafferettslige sanksjoner. CSL Behring er eieren eller lisensinnehaveren av alle immaterielle rettigheter for dette nettstedet og materialet som publiseres på dette. Slike immaterielle rettigheter er beskyttet av varemerkelover, opphavsrettslover og traktater i hele verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt. Varemerkene som vises på nettstedet eies eller lisensieres av CSL Behring.
Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi, underforstått – eller på annen måte, noen lisens eller rett i eller til noen immaterielle rettigheter som kan tilskrives nettstedet, eller materialer/varemerker som vises på dette.
I tillegg kreves det skriftlig samtykke fra CSL Behring på forhånd for enhver reproduksjon, videresending, endring eller bruk av dette nettstedets innhold for andre enn personlige, ikke-kommersielle formål, unntatt når ufravikelig lovgivning tilsier noe annet.

Pressemeldinger
Dette nettstedet inneholder pressemeldinger og andre nyheter om CSL Behring, som CSL Behring antar er nøyaktige på datoen de ble skrevet og/eller lagt ut på dette nettstedet. Likevel fraskriver CSL Behring herved seg enhver forpliktelse til å oppdatere slike pressemeldinger og andre nyheter, og/eller informasjonen som finnes der. Under ingen omstendighet skal informasjon om selskaper, andre enn CSL Behring, oppfattes som at den har blitt framsatt av CSL Behring. Videre innebærer heller ikke forekomsten av slik informasjon om andre selskaper på dette nettstedet at CSL Behring anbefaler nøyaktigheten eller fullstendigheten av slik informasjon.

Sikkerhetsforpliktelser for besøkende
I noen tilfeller kan besøkende på dette nettstedet måtte registrere eller å få et passord før man får tilgang til visse bestemmelser av nettstedet eller til visse tjenester som tilbys av nettstedet. I så fall er det den besøkendes ansvar å sikre at konfidensialiteten til den registrerte informasjonen og passordet opprettholdes. Den besøkende skal være ansvarlig for all bruk av et slikt passord, uansett om den besøkende har autorisert slik bruk eller ikke.

Gjeldende lov og jurisdiksjon
Disse bruksvilkårene og løsning av eventuelle tvister knyttet til disse bruksvilkårene skal tolkes i samsvar med svenske lover. Eventuelle tvister mellom CSL Behring og deg som er relatert til disse bruksvilkårene eller dette nettstedet skal utelukkende løses av domstolene i Sverige.

Dine spørsmål
Hvis du har spørsmål om materiale som vises på nettstedet, kan du henvende deg til nettredaktøren for Norden på info@cslbehring.se.

Takk for at du besøker nettstedet til CSL Behring i Norden.

Siste oppdatering: april 2019